sneek

VERENIGING HISTORISCH SNEEK e.o.

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering
op dinsdag 13 maart 2018
in het wijkgebouw De Spil, Molenkrite 169 te Sneek.
De zaal gaat open om 19.30 uur;
de vergadering begint om 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening en welkom.
2. Mededelingen en vooruitblik 2018.
3. Verslag vorige jaarvergadering d.d. 28 februari 2017.
4. Jaarverslag 2017.
5. Financieel verslag 2017.
6. Verklaring van de kascommissie.
Benoeming van een nieuw lid en een reservelid van de
kascommissie.
7. Begroting 2018
Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op het niveau
van 2017.
8. Verkiezing bestuur:
Penningmeester Geert Vonk ambieert geen nieuwe bestuursperiode.
Het bestuur stelt voor de heer Gerrit van Diggelen te benoemen tot
penningmeester.
Algemeen bestuurslid: Het bestuur stelt voor mevrouw
Gerbrig Santema te benoemen tot algemeen bestuurslid.
9. Wat verder ter tafel komt. (Punten die leden tijdens de
jaarvergadering behandeld willen zien, dienen een week voor de
jaarvergadering bij het bestuur te zijn ingediend.)
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

PAUZE

suupmarkt Peter van Egmond van de themacommissie neemt ons mee langs de Suupmarkt.